Preventiebeleid Scouting Celtica

Gewoon zorgeloos plezier hebben, dat is wat bij Scouting Celtica voorop staat. Alle leiding en bestuursleden zijn zich ervan bewust dat dát de kern is van een goede, gezonde en gezellige scoutinggroep. En om te zorgen dat dit zo blijft hebben we een preventiebeleid.

Het preventiebeleid van Scouting Celtica bestaat uit de volgende elementen:

 

Gedragscode

Scouting Celtica is onderdeel van Scouting Nederland. Scouting Celtica onderschrijft volledig de gedragscode van de moederorganisatie en zorgt ervoor dat alle leiding en bestuursleden deze gedragscode ter kennis nemen en ondertekenen. Deze ondertekende documenten worden als hardopy bewaard op een afgesloten plaats. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als lid bij Scouting Celtica wordt zijn/haar ondertekende gedragscode binnen 2 maanden na uitschrijving vernietigd. Gedragscode van Scouting Nederland.

 

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Celtica vereist van iedereen die vrijwilliger wil worden bij Scouting Celtica (zowel leiding als bestuur) het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De ledenadministratie start de procedure voor de VOG, de vrijwilliger dient de aanvraag in, ontvangt de VOG en levert deze aan bij de ledenadministratie. De ledenadministratie verwerkt de ontvangst in SOL (Scouts Online - de administratieomgeving van Scouting Nederland) en bewaart de ontvangen VOGs op een afgesloten plaats. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als lid bij Scouting Celtica wordt zijn/haar VOG binnen 2 maanden na uitschrijving vernietigd.

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Hoogeveen zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Hoogeveen een vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Vertrouwenspersoon

Scouting Celtica heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.